Karpacz - Prognoza Pogody, MODEL UM

Karpacz, pow.jeleniogrski, woj.dolnolskie

Siatka: 4km. Dugo prognozy 60h.

Zobacz rwnie prognoz 4 dniow

rdo: http://meteo.icm.edu.pl/

Kilka sw o ICM

ICM jest oglnouczelnian podstawow jednostk organizacyjn Uniwersytetu Warszawskiego, powoan uchwa Senatu UW z dnia 29 czerwca 1993 roku. Dyrektorem zosta prof. Marek Niezgdka, jego zastpc prof. Bogdan Lesyng, Przewodniczcym Rady Naukowej prof. Lucjan Piela. W kwietniu 1994 roku uruchomiony zosta w ICM pierwszy w Polsce superkomputer CRAY EL98. Zapewniono jednoczenie rodki statutowe (w ramach SPUB) na funkcjonowanie jako jednostki realizujcej zadania centrum komputerw duej mocy.

ICM by wwczas pierwszym w Polsce orodkiem naukowym, ktry udostpnia naukowcom z caego kraju potn moc obliczeniow do prowadzenia bada, zapewniajc wsparcie programistyczne i naukowe. Dalszy, bardzo szybki rozwj ICM utwierdzi decydentw o trafnoci decyzji o jego powoaniu. W zaskakujco krtkim czasie wyksztacia si grupa uytkownikw bardzo efektywnie korzystajcych z zasobw obliczeniowych, o czym wiadczy poziom wykorzystania komputerw i prace publikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Wielu z wczesnych uytkownikw jest obecnie pracownikami ICM, liderami wyspecjalizowanych zespow realizujacych wasne programy badawcze i dajcych wsparcie obecnym uytkownikom.

W wyniku niekonwencjonalnych decyzji dyrekcji powstay w ramach ICM trzy laboratoria eksperymentalne. Jeden z ich liderw trafnie nazwa swoje laboratorium przyczkiem wsppracy midzy eksperymentem i modelowaniem teoretycznym. Niezwykle dynamiczny, wszechstronny, interdyscyplinarny rozwj ICM nie byby moliwy bez otwartej na potrzeby informatyzacji dla nauki polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz zrozumieniu naszych potrzeb i yczliwemu wsparciu ze strony kolejnych ekip rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadania, wewntrzn struktur i zasady funkcjonowania ICM okrela Regulamin, nieznacznie modyfikowany w trakcie kilkunastu lat naszego istnienia. Na potrzeby prowadzenia bada, wymagajcych oblicze na du skal, tworz si zespoy badawcze, ktrych kierownik wystpuje z wnioskiem o czasowy grant obliczeniowy. Tryb udostpniania zasobw obliczeniowych ICM jest szczegowo ujty w Zasadach przyznawania grantw.

Powstanie i rozwj ICM pokryway si czasowo z powstaniem i rozwojem Internetu. Tak jak misj NASK-u (Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa) byo zorganizowanie cznoci komputerowej dla polskiego rodowiska naukowego i akademickiego, tak misj ICM byo zapewnienie im moliwoci realizacji wielkoskalowych oblicze. Okazao si jednak, e w dobie Internetu mamy znacznie wicej do zaoferowania, nie tylko spoecznoci naukowej, ale te caemu spoeczestwu. Tworzeniu si szerokiej gamy serwisw udostpnianych przez ICM przywiecaa idea, obecnie coraz bardziej idealistyczna, e Internet powinien by w Polsce dobrem praktycznie oglnodostpnym.

Wybrane, oglnodostpne serwisy, ktre powstay w pierwszych latach istnienia ICM, to:

Usytuowanie ICM w strukturze placwek naukowych kraju od samego pocztku dawao nam znaczn swobod w budowaniu potencjau badawczego. W dynamicznie rozwijajcych si zespoach prowadzone s prace badawcze i badawczo-rozwojowe, ktrych wyniki publikowane s w czasopismach o zasigu wiatowym a naukowcy wyrniani w wielu konkursach i rankingach. W kolejnych ocenach parametrycznych jednostek naukowych w Polsce utrzymujemy w swojej grupie najwysz kategori. Wedug najnowszego, ogaszanego co p roku wiatowego rankingu Web of World Research Centers Webomatrics, ICM utrzymuje wysok pozycj zajmujc 13 miejsce w Europie i 46 miejsce w wiecie. Dziaalno biec i rozwj ICM wspiera i nadzoruje Rada Naukowa ICM, ktrej obecnym przewodniczcym jest prof. Grzegorz Chaasiski. W pracach Rady kolejnych kadencji uczestniczyy czoowe postaci polskiej nauki. Z inicjatywy Dyrekcji Rada podejmowaa dziaania, ktre miay wpyw na tworzenie przestrzeni informatycznej dla nauki w Polsce.

Obszary dziaalnoci ICM

ICM realizuje i stale wzbogaca dziaalno statutow w zakresie obejmujcym:

Interdyscyplinarny charakter funkcjonowania ICM doprowadzi do poczenia podej waciwych dla modelowania komputerowego z eksperymentami badawczymi. Zakres prowadzonych w ICM bada obejmuje badania podstawowe w naukach matematyczno-przyrodniczych, badania w zakresie nauk inynierskich, medycyny, nauk ekonomicznych i socjologicznych. Znaczc rol informacyjn i szkoleniow dla uzytkownikw KDM peni, wychodzcy od 2005 roku, Biuletyn HPC, redagowany przez zesp KDM.

Zakres dziaalnoci ICM znacznie wykracza poza zadania statutowe, gwne kierunki obecnie intensywnie rozwijane to:

Wielokierunkowemu rozwojowi ICM towarzyszy, szczeglnie od czasu wejcia Polski do UE, wzrost zaangaowania w badania stosowane, denie, w powizaniu z podmiotami gospodarczymi, do wdraania tworzonych rozwiza. Przy efektywnym udziale ICM powstao w 2003 roku Centrum Zaawansowanych Technologii BIM (Bio-Info-Med), pierwsza struktura konsorcyjna skupiajca wikszo instytucji naukowych i akademickich na terenie kampusu Ochota w Warszawie. ICM zapocztkow i aktywnie zaangaowa sie w prace na rzecz konstrukcji i rozwoju rodowiskowych inicjatyw, ktre doprowadziy do pozyskania ogromnych rodkw z funduszy strukturalnych na wyposaenie aparaturowe jednostek kampusu Ochota (CePT) i na inwestycj budowlan UW (CeNT).

Struktura i finansowanie

ICM funkcjonuje w ramach oglnej, staej struktury podstawowej, zapewniajcej realizacj zada statutowych w zakresie nauk obliczeniowych i informacyjnych oraz pynnej struktury projektowej, w ramach ktrej, na potrzeby realizacji nowych projektw, serwisw czy budow nowych strategii tworzone s odrbne zespoy i laboratoria. Od roku 2000 ICM realizuje projekty finansowane z pozastatutowych rodkw zewntrznych, obecnie jest ich ponad 50. Po zakoczeniu projektw zespoy, wytworzona infrastruktura badawcza i know-how wbudowuj si w struktur podstawowego ICM, zapewniajc z jednej strony wymagan trwao projektw a z drugiej tworzc baz do podejmowania nowych wyzwa i inicjatyw. Struktura taka sprawdzia si po 2004 roku, ICM by dobrze przygotowany do absorpcji europejskich funduszy strukturalnych i bardzo dobrze to wykorzystuje w obecnym okresie finansowania (2007-2013).

rda finansowania ICM:

ICM nie korzysta z dotacji MEN na dziaalno dydaktyczn.

rdo www.icm.edu.pl/web/guest/o_nas Anna Psoda, grudzie 2011